Beknopt verslag ALV NMP 06 Jul 2017

Opening

Ondanks een beperkte beschikbaarheid van IT infrastructuur is het toch mogelijk geweest om op iedere locatie een vergaderlocatie en communicatie te organiseren. Het bestuur realiseert zich dat mogelijk een aantal leden geen kennis heeft kunnen nemen van de agenda en uitnodiging.

De bij deze ALV gebruikte presentatie is bij dit beknopt verslag gevoegd. Vragen en opmerkingen van leden worden hieronder per onderwerp weergeven

 

Besluiten

ALV201707-01: Naar aanleiding van het onderzoek door de kascommissie en het voorstel tot decharge van de penningmeester over de periode 07-maart-2016 -31-december-2016 van deze commissie is er ter vergadering gestemd en is de decharge van de penningmeester bekrachtigd.

ALV201707-02: Ter vergadering is Jos Kessels benoemd als nieuw lid van de kascommissie.

ALV201707-03: De begroting voor het verenigingsjaar 2017 is goedgekeurd, de contributie blijft ongewijzigd.

ALV201707-04: Jaco de Bruin is benoemd als bestuurslid.

 

Discussie-onderwerpen

­cao aanpassing

MSD wil graag een aanpassing doorvoeren aan de huidige cao: Het beloningsmodel, waarbij de salarisverhoging afhangt van de beoordeelde prestatie (5 categoriën) en de position in Range (5 categoriën). Dit wordt, op basis van eigen onderzoek van MSD, als te complex ervaren.

ALV geeft aan dat er in ieder geval duidelijkheid moet komen over de te hanteren matrix voor de loonsverhoging – NMP wil weten waar ze wordt gevraagd mee in te stemmen.

 

Sociaal Economische Raad

NMP is als vakbond lid van de UoV (Unie van onafhankelijke vakverenigingen). Recentelijk is de UoV aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en als zodanig is er invloed in de SER. Op de vergadering wordt een beknopte toelichting geven. De ALV vraagt hoe de leden van NMP inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Het bestuur geeft aan dat dit proces nog in de kinderschoenen staat, en dat dit nog nader ingericht moet worden. Vooralsnog denkt het bestuur dat er weinig rechtstreekse mogelijkheden zijn, maar dat dit vooral via de UoV gaat.