Onderhandelingsresultaat MSD CAO 2022-2023
Op 25 november 2021 hebben vakvereniging NMP en de directie van MSD een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO 2022–2023.


Looptijd
Er is overeengekomen dat de CAO een looptijd heeft van 24 maanden en dus loopt van 1 januari 2022 tot en met
31 december 2023.


Invoering van Digi-C
De Vakbond NMP hecht aan breed gedragen arbeidsvoorwaarden. NMP en MSD hebben afgesproken om Digi-C te
gebruiken voor medewerkersraadpleging. Voor het onderhandelingsresultaat betekent dit concreet dat aan alle MSD
medewerkers onder het CAO-bereik wordt voorgelegd middels een referendum via Digi-C.Het NMP als vakbond heeft
verklaard dat zij een positief referendumresultaat zullen bekrachtigen in een nieuwe CAO.


Salaris
MSD biedt een budget voor de salarisstijging van 3% voor 2022 en van 2,8% voor 2023, waarbij rekening is gehouden met de huidige bijzondere economische omstandigheden.
Dit betekent dat naar aanleiding van de annual performance review ronde in totaal 5,8% over de totale loonsom aan
salarisverhogingen toegekend zal worden. Of een medewerker per 1 april 2022 en 1 april 2023 een salarisverhoging krijgt, en zo ja hoe hoog deze zal zijn, is afhankelijk van de positie in de salarisschaal.


Pensioenstelsel
Afgesproken is dat de pensioenpremie in totaal 30% zal blijven, zoals in de huidige CAO is beschreven. Daaarvoor is het nodig om de opbouw tijdelijk te verlagen gedurende de transitieperiode tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.
De bijstortingsregeling zoals die bekend is in de huidige CAO zal voor twee jaar worden voortgezet.
Afgesproken is dat gedurende de looptijd van deze CAO met de sociale partners de mogelijkheden van een nieuw
pensioencontract worden verkend.


Geboorte-/ouderschapsverlof
Voor de niet bevallende partner, vult MSD per 1 januari 2022 wettelijk (aanvullend) geboorteverlof aan tot 100% van het salaris gedurende 12 weken en wijkt hiermee in positieve zin af van de wet. Hiermee sorteert MSD voor op aanstaande wetswijziging ‘Ouderschapsverlof’ per augustus 2022. Vanaf augustus 2022 vindt financiering van de 12 weken deels vanuit het UWV plaats onder de noemer ouderschapsverlof: gedurende 9 weken wordt tot 50% van het maximum dagloon gefinancierd door het UWV. MSD vult dit aan tot 100% van het salaris.


Werkdruk
Uit eerder onderzoek is gebleken dat werkdruk een belangrijk thema is. Om werkdruksignalen tijdig te herkennen en
medewerkers goed te ondersteunen, zal in het protocol een tekst worden opgenomen die deze inspanning ondersteund. Dit zal speciale aandacht krijgen in het Opleidings Curriculum voor managers. Voorts zal MSD hier op jaarlijkse basis in het periodiek overleg verslag van doen.


Praktische/tekstuele zaken
MSD en de vakorganisaties zullen een aantal praktische/tekstuele zaken in de huidige CAO aanpassen via een
redactiecommissie, voor zover ze geen inhoudelijke wijziging met zich meebrengen.


De NMP zal een positief referendum resultaat door haar leden laten onderschrijven.