De onderhandelingen voor een nieuwe cao MSD gaan volgende week van start. Dit zijn de eerste cao-onderhandelingen waar de NMP als kersverse vereniging aan deel zal nemen.

De NMP wil voor de cao 2017 inzetten op twee hoofdpunten van beleid.

  • beloning;
  • werknemers stimuleren zich te ontwikkelen op zodanige manier dat zij breder inzetbaar zijn zowel binnen als buiten de organisatie.

Beloning
De NMP constateert dat:

  • er in Nederland weer sprake is van een lichte economische groei. De NMP vindt dat er ruimte is voor een structurele loonsverhoging ingaande 1 januari 2017. Over de hoogte ervan treden wij graag met u in overleg. Deze is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de presentatie van de miljoenennota, resultaten MSD maar ook van wat MSD op andere zaken af wil spreken binnen de cao;
  • vergaderingen nog wel eens buiten werktijd worden gehouden van bepaalde medewerkers. Wij stellen voor om vergadertijd als werktijd te vergoeden;
  • de WGA premie slechts gedeeltelijk door MSD wordt betaald. Wij stellen voor dat MSD deze premie volledig betaalt.

De NMP vindt het huidige systeem van merit rating niet optimaal functioneren, noch voor personeel noch voor de organisatie. De NMP stelt u voor om in een paritair samengestelde werkgroep te onderzoeken hoe en op welke wijze een vernieuwde beloningsstructuur kan worden ingevoerd. In de werkgroep kan ook gesproken worden over het voorstel dat de gezamenlijke vakbonden hierover tijdens de cao onderhandelingen 2016 aan u hebben gedaan.

De NMP stelt een verhoging van de consignatietoeslag voor. Hiertoe komen we tijdens het cao overleg met meer concrete voorstellen.
De NMP constateert dat het personeel door het bedrijf na werktijd – en soms in de nachtelijke uren- telefonisch wordt geconsulteerd. Dit kan een enorme impact hebben. De NMP stelt voor een dergelijk gesprek te vergoeden als overwerk met een minimum van een half uur.

Concurrerend op de arbeidsmarkt
De NMP constateert dat MSD met enige regelmaat reorganiseert. De NMP kan de noodzaak hiertoe meestal wel begrijpen; de primaire verantwoordelijkheid om zich hierover een oordeel te vellen ligt bij de Ondernemingsraad. De NMP voelt zich verantwoordelijk voor goede flankerende maatregelen, vastgelegd in een Sociaal Plan. Een eerste oriënterend gesprek hierover heeft plaatsgehad. Wij wachten een concreet voorstel van MSD om te komen tot een Sociaal Plan af.

Een Sociaal Plan heeft tot doel een werknemer een goede overbrugging te geven naar een andere functie op de arbeidsmarkt. Goed voorbereid zijn op een andere positie op de arbeidsmarkt is echter het halve werk en moet een zaak van permanente aandacht zijn tussen partijen. Een werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid om concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt; tegelijkertijd kan een goed werkgever ook stimuleren dat werknemers zich blijven ontwikkelen, dit is ook in het belang van de MSD-organisaties.
De NMP stelt voor om gedurende de looptijd van de cao te komen tot afspraken hierover met de werkgever die dan in een volgende cao kunnen worden geïmplementeerd.

Werkgroep duurzame inzetbaarheid
De afgelopen tijd hebben wij op basis van een afspraak conform cao 2016 met u overleg gevoerd binnen de werkgroep duurzame inzetbaarheid. Wij treden graag met u in overleg over welke voorstellen wij gaan overnemen en welke aanpassingen van de cao hiervoor noodzakelijk zijn.

Overige zaken
MSD heeft baat bij goed functionerende vakbonden. Hiertoe ontvangen de vakbonden via het fonds industriële bonden een bijdrage van MSD. De NMP is niet aangesloten bij het fonds industriële bonden, en heeft ook die behoefte niet. Wij stellen een werkgeversbijdrage voor, gebaseerd op het aantal leden, voor de vakorganisaties die actief zijn bij MSD.

Looptijd
De NMP stelt een looptijd van een jaar voor.

Namens de NMP worden de onderhandelingen gevoerd door Victor Kloos. Wij houden de leden op de hoogte van de voortgang van de gesprekken.