Het Netwerk voor MSD Professionals (NMP) wil graag komen tot een nieuwe CAO. Hiertoe doen wij een aantal voorstellen.

Loonruimte 4% op jaarbasis

NMP wil dat het budget voor de merit matrix met 4% wordt verhoogd.

NMP heeft geconstateerd dat de uitkeringen aan aandeelhouders qua percentage de afgelopen jaren hoger zijn geweest dan de verhoging van het budget van de merit matrix voor het personeel oftewel de CAO verhogingen. NMP vindt dat niet acceptabel, werknemers zijn minstens zulke belangrijke stakeholders en verdienen meer.

Diverse economen in Nederland en ook de president van De Nederlandse Bank pleiten voor hogere cao-loonstijgingen dan wij de afgelopen jaren hebben gekend.

NMP vindt het van belang de economische ontwikkeling op jaarbasis te bekijken. Wij stellen dan ook een CAO met een looptijd van een jaar voor.

Pensioen afspraken met drie jaar verlengen

MSD kent een goed pensioen. NMP heeft er waardering voor dat de werkgever ook pensioen serieus neemt en in het verleden tot afspraken is gekomen om de dekkingsgraad op 125% te houden zodat de pensioenen ook geïndexeerd kunnen worden. NMP stelt voor deze afspraak met in ieder geval 3 jaar te verlengen.

Vaderschapsverlof met 10 dagen uitbreiden

Uit onderzoek blijkt dat het zowel voor het net geboren kind als voor de vader heel belangrijk is dat de vader aanwezig is. NMP stelt voor het betaald verlof voor de kersverse vader met 10 dagen uit te breiden.

Mantelzorgscan binnen MSD

Er wordt steeds vaker een beroep op mensen gedaan om mantelzorg te verlenen. Hiervoor bestaan diverse (wettelijke) regelingen. NMP wil samen met MSD een Quick scan doen hoe binnen MSD wordt omgegaan met werknemers die mantelzorg verlenen. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, kunnen er verbeteringen worden afgesproken.

NMP wil dat bij de totstandkoming van roosters rekening wordt gehouden met werknemers die zorgtaken hebben. NMP wil hierover afspraken maken met MSD.

Toch werken op collectief vastgestelde vakantiedag? Dan 100% overwerkvergoeding

Het gebeurt nog wel eens dat werknemers worden gevraagd om op een collectief vastgestelde vrije dag te komen werken. NMP wil hiervoor een 100% overwerktoeslag afspreken.

Financiële foto

Werknemers krijgen het recht om eens in de drie jaar een financiële foto te laten maken van hun (gezins-)inkomen en dergelijke. NMP vindt dit belangrijk omdat je dan in de gelegenheid wordt gesteld financieel onderbouwde keuzes te maken in je loopbaan.

 

Breder draagvlak voor CAO

NMP wil dat alle werknemers bij de CAO worden betrokken. Een onafhankelijk bureau doet onderzoek naar wat werknemers van MSD belangrijk vinden. NMP neemt de uitslagen van een dergelijk onderzoek als basis voor de cao-onderhandelingen.

 

Reageer hieronder of via een e-mail aan de bestuursleden